Ngày 19-20/01/2024 trường TH Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức hội chợ xuân , tạo sân chơi cho Giáo viên, phụ huynh , học sinh được cùng tham gia , tao cho các em học sinh kỹ năng tham gia, hỗ trợ, bán hàng và quản lý gian hàng sao cho phù hợp. Đây là sân chơi cuối năm giúp cho các em học sinh học được nhiều kỹ năng trong học tập cũng như những kỹ năng trong thực hành.    NGÀY 20-21/12/2023. Hội đồng đội huyện Đăk Glong đã tổ chức Quyền trẻ em & Phòng chống đưới nước, Địa điểm tại nhà đa năng trường Tiểu học Nguyễn Văn trỗi. Trong 2 ngày diễn ra, ngày đầu tiên Tập huấn nghiệp vụ công tác đội và kỹ năng phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em cho đội ngũ ban chỉ huy đội và thiếu nhi nòng cốt. hành trình đến với địa chỉ đỏ, đã cho các em một trải nghiệm tuyệt vời như: quét dọn di tích hòn đá thần ở Bon B' Nowrr, dâng hương , và thăm cây đa di tích ở Bon B' Sre B. Ngày thứ hai đã diễn ra Liên hoan tuyên truyền Măng non về phòng chống tai nạn đuối nước và tìm hiểu luật trẻ em huyện Đăk Glong. Đã diễn ra rất là kịch tính giữa các các Liên đội của các trường tham gia, kết thúc hai ngày của thầy và trò giữa các Liên đội đã có những thành tích cao.    SINH HOẠT NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA LIÊN ĐỘI NGUYỄN VĂN TRỖI    Hoàn thiện Đề án phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi và nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 5 tuổi    Thực tế ảo góp phần định hình tương lai giáo dục    Phát động cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”    Ra quân cao điểm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022    Lần đầu tiên công bố đánh giá mức an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước    Bộ GDĐT phát động Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ nhất    Thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Chuẩn bị càng kỹ lưỡng, thành công càng cao

Chức năng, nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông

(Kèm theo Quyết định số  05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2021

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông )

Điều 1. Vị trí và chức năng

 1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và nhiệm vụ công tác được giao; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 12 Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP; Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, các quy định của pháp luật có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
 2. a) Ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục; phương án tích hợp nội dung về mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào tạo vào quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch và các quy định có liên quan; kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn; kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được phân công trên phạm vi địa bàn tỉnh; các văn bản pháp luật về giáo dục theo thẩm quyền.
 3. b) Văn bản chấp thuận về việc thành lập, cho phép thành lập; sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học.
 4. c) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý phù hợp với thực tiễn của địa phương.
 5. d) Phê duyệt Phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

 1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực.
 2. Phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp số lượng người làm việc hằng năm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc trong kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyển dụng hoặc phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật.
 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các cơ sở đại học.
 5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo và người có chức danh theo dõi giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 6. Quản lý các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường và ngoài nhà trường; chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, an toàn trường học; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; thực hiện và chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông giáo dục trên địa bàn.
 7. Tham gia thẩm định thực tế đề án thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục đại học, phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn.
 8. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất về thống kê, công khai lĩnh vực giáo dục của địa phương thuộc phạm vi quản lý với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức của sở Giáo dục và Đào tạo

 1. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo gồm có: Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở (số lượng Phó Giám đốc Sở theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh).
 2. Các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm:
 3. a) Văn phòng;
 4. b) Phòng Tổ chức cán bộ – Tài chính;
 5. c) Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chính trị, tư tưởng;
 6. d) Phòng Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Mầm non;

đ) Phòng Giáo dục Trung học – Quản lý chất lượng;

 1. e) Thanh tra Sở.
 2. Các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm: Trường Trung học phổ thông; Trường Trung học phổ thông chuyên; Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học trung học phổ thông; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện có cấp học trung học phổ thông; Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh; Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh.

Căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu thực tế ở địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức nêu trên và các văn bản pháp luật hiện hành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Quy định này.
 2. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc phải điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.